اضافه‌کردن فایل‌ها

ثبت تغییرات در گیت بصورت معمول دو مرحله دارد: 1. اضافه کردن فایل‌های تغییر داده شده‌ی مورد نظر 2. ثبت تغییرات با یک پیام یا توضیح

برای اضافه‌کردن فایل‌ها به گیت از دستور add استفاده می‌کنیم. به‌صورت زیر:

git add فایل۱ فایل۲ فایل۳

و برای افزودن تمام فایل‌های تغییرداده‌شده دستور را به‌صورت زیر استفاده می‌کنیم:

git add -A

دستور git status که پیشتر توضیح داده شد، برای یافتن فایل‌های تغییر داده شده و اضافه‌کردن آن‌ها به شما کمک می‌کند.