نمایش تغییرات

برای بررسی تغییرات صورت گرفته در چند کامیت یا تغییرات کامیت‌نشده در مقابل تغییرات کامیت‌شده از دستور diff استفاده می‌کنیم.

حالت ساده‌ی استفاده از این دستور بصورت زیر است:

git diff

که این دستور تغییرات کامیت نشده‌ی تمام فایل‌ها را به شما نشان می‌دهد. همچنین به‌صورت زیر می‌توانید تغییرات یک فایل خاص را نیز ببینید:

git diff نام‌فایل