ترکیب

در بخش قبل نحوه‌ی استفاده از برنچ‌ها گفته شد. حال اگر بخواهیم این شاخه‌های جدا را دوباره با شاخه‌ی اصلی ترکیب کنیم، باید از دستور merge استفاده کنیم:

git merge شاخه

با این دستور محتویات شاخه‌ی داده شده به دستور، با شاخه‌ی فعلی ترکیب می‌شود.

در صورتی که بخواهیم تاریخچهٔ کامیت‌های شاخهٔ مورد نظر در شاخهٔ اصلی وارد نشود و فقط با شاخهٔ اصلی ترکیب شود از آپشن –squash‌ به صورت زیر استفاده می‌کنیم:

git merge <branch_name> --squash

در صورتی که عملیّات مرج را روی فایل مشخصی اشتباه انجام دادید، برای اینکه بتوانید دوباره دستور git mergetool را اجرا کنید از دستور زیر برای گرداندن به وضعیّت اوّل استفاده کنید.

git checkout -m <filename>