استفاده از ریموت

معمولا پروژه‌هایی که چندین نفر روی آن کار می‌کنند مخزن اصلی را در یک سرور قرار می‌دهند و افراد همه‌ی تغییرات را روی آن مخزن اضافه می‌کنند و سایرین همیشه تغییرات را برای هماهنگی با یکدیگر دریافت می‌کنند.

می‌توانید از سرویس‌های اینترنتی مانند گیت‌هاب، بیت‌باکت و بسیاری سرویس‌های دیگر استفاده کنید یا سرور گیت خودتان را راه بیاندازید، اما بحث این قسمتِ ما، ارتباط با مخازن ریموت است نه ساخت آن‌ها.

remote

برای نمایش، اضافه و حذف کردنِ تغییرات در یک مخزن ریموت از دستور remote استفاده می‌شود.

برای نمایش لیستی از ریموت‌ها از دستور زیر استفاده میشود :

git remote

که این دستور ریموت های موجود در مخزن را لیست می‌کند.

برای اضافه کردن یک مخزن از دستور remote add بصورت زیر استفاده میشود : .. code-block:: bash

git remote add [name] [url]

که در این دستور بجای [name]، یک نام برای ریموت مورد نظر و به‌جای [url]، آدرس مخزن مورد نظر را قرار می‌دهیم.

برای حذف یک ریموت رپوزیتوری هم دستور بالا را بصورت زیر تغییر می‌دهیم:

git remote rm [name]

push

برای افزودن تغییرات کامیت‌شده در مخزن به مخزن ریموت از دستور push استفاده می‌کنیم به‌صورت زیر:

git push [remote-repo-name] [branch-name]

که به جای remote-repo-name نام ریموت سرور مورد نظر (که قبلا باید اضافه کرده باشید) و به جای branch-name نام شاخه‌ی مورد نظر که تغییرات را در آن لحاظ کرده‌ایم.

pull

برای دریافت تغییرات کامیت‌شده به مخزن ریموت از دستور pull بصورت زیر استفاده می‌کنیم: .. code-block:: bash

git pull [remote-repo-name]

که به‌جای remote-repo-name، نام ریموت سرور مورد نظر را می‌نویسیم.