بازگردانی تغییرات

![چرخه‌ی زندگی در گیت](http://git-scm.com/book/en/v2/book/02-git-basics/images/lifecycle.png)

تصویر بالا نمایانگر چرخه‌ی تغییرات در گیت است. فایل‌ها در گیت تنها در دو حالت می‌توانند باشند: ثبت‌شده و ثبت‌نشده. تغییرات ثبت‌شده، تغییراتی است که پیش‌ازاین به گیت اضافه شده‌اند که می‌توانند تغییر نکرده، تغییر کرده یا آماده‌ی ثبت باشند و هر فایلی خارج ازین حالت‌ها به‌عنوان ثبت‌نشده در نظر گرفته می‌شود.

ریست فایل های استیج شده

در حالتی که چند فایل تغییر یافته را به مخزن add یا rm میکنیم، آن فایل ها به حالت استیج شده میروند.اگر بخواهیم یک فایل را از این حالت به حالت قبل خود یعنی حالت اضافه نشده برگردانیم از دستور زیر استفاده می‌کنیم:

git reset HEAD نام فایل