تگ‌ها

برای تگ‌زدن یک کامیت، از دستور زیر استفاده کنید:

git tag -a v2.0 -m 'version v2.0'

و برای ارسال همهٔ تگ‌ها به مخزن از راه دور، فرمان زیر را وارد کنید.

$ git push --tags

و از فرمان زیر برای ارسال یک تگ مشخص استفاده کنید:

git push origin <tag_name>

پاک‌کردن یک تگ از مخزن محلّی:

git tag -d <tag_name>

پس از این‌که تگ محلّی پاک شد، می‌توانیم تگ را از روی مخزن origin به روش زیر پاک کنیم:

git push origin :tagname