ترفندهای گیت

برای آن‌استیج کردن فایل‌ها از دستور زیر استفاده کنید:

git reset HEAD <file-name>