لاگ

برای نمایش لیست کامیت‌ها از دستور log استفاده می‌کنیم. با این دستور می‌توان لیست کامیت‌های یک برنچ خاص، یا تمامی برنچ‌ها یا مقایسه‌ی بین برنچ‌ها را دید.

شکل کلی این دستور بصورت زیر است: .. code-block:: bash

git log

که لیستی از تمام کامیت‌ها را به شما نمایش می‌دهد.

می‌توانید کامیت‌های یک برنچ مشخص را نیز بصورت جداگانه با مشخص‌کردن نام برنچ ببینید:

git log نام‌برنچ

چند گزینه‌ی کاربردی

  • از –graph برای نمایش کامیت‌ها و برنچ‌ها بصورت گراف تغییرات استفاده می‌کنیم.
  • از –grep=<pattern> برای جستجو در میان کامیت‌ها با استفاده از رجکس‌ها استفاده می‌کنیم.
  • از –merges برای نمایش کامیت‌هایی که در ادغام برنچ‌ها ثبت شده‌اند استفاده می‌کنیم.
  • از آپشن ‍`–oneline` برای نمایش هر کامیت در یک خط استفاده می‌کنیم.

توضیحات بیشتر در این مورد در صفحه ی راهنمای گیت: git log –help.

برای نمایش خلاصه و منظم لاگ ها هم میتوانید از دستور زیر استفاده کنید :

git log --graph --pretty=format:'%Cred%h%Creset -%C(yellow)%d%Creset %s %Cgreen(%cr) %C(bold blue)<%an>%Creset' --abbrev-commit